जन'ता फरायसालिमा

सेरफांगुरि,बि.टि.सि (आसाम)

JANATA COLLEGE

Serfanguri,BTC,Assam

জনতা মহাবিদ্যালয়

চেৰফাংগুৰি,বি.টি.চি, অসম


AlbumInaguration of Website

Inaguration of Website

Yoga & Physical Training

Yoga & Physical Training

NCC

NCC

NAAC Peer Team Visit

NAAC Peer Team Visit

Professional Beautician Course

Professional Beautician Course

Bodoland University Inter College Volleyball Tournament

Bodoland University Inter College Volleyball Tournament